Vad är gestaltterapi ?

 

I gestaltterapi utgår man från att människan är mycket mer än sina tankar. Om vi lär oss att lyssna även till vår kropp och vårt inre kan vi få så oerhört mycket mera information om vem vi är, vad vi vill och vad vi behöver.

Gestaltterapins kärna är möte och kontakt. I terapin undersöker man mötet mellan den inre och yttre verkligheten.

I gestaltterapi strävar man efter att:
-öka sin medvetenhet om känslor, tankar och omvärlden
-att vara närvarande här och nu
-kunna göra medvetna val baserade på egna behov
-kunna skilja på eget och andras ansvar
-våga stå upp för den man är i mötet med omvärlden
-förbättra sin förmåga till autentiska möten mellan människor

Gestaltterapi är i första hand en samtalsterapi. Det är också en upplevelsebaserad terapi där klient och terapeut tillsammans undersöker klientens möte med sin omvärld. Med fenomenologi som metod gör terapeuten klienten uppmärksam på vilka känslor, tankar, övertygelser, mönster mm som pågår i klienten.

Gestaltterapins kärna är möte och kontakt. Även mötet mellan terapeut och klient i terapirummet är i fokus. Målet är större medvetenhet om känslor, tankar och omvärlden för att kunna göra medvetna val och skapa autentiska möten mellan människor. Att helt enkelt våga vara och stå upp för den man är i mötet med världen.

I gestaltterapi ges plats för hela människan, tankar, kropp, känslor, fältet (den omgivning som ständigt finns närvarande) samt ett existentiellt perspektiv.

Här och nu är viktiga begrepp i gestaltterapi. Många gånger räcker det inte att bara prata om sina problem och handlingsmönster. För att en verklig förändring ska komma till stånd krävs ofta någon typ av upplevelse. Att här och nu uppleva sina kroppsförnimmelser och hur de påverkar och hänger ihop med sättet att vara i världen kan vara ett första steg i en förändringsprocess. Med särskild träning att uppmärksamma kroppsförnimmelser får klienten verktyg att bli medveten om det som sker inom honom/henne.

Fenomenologi är gestaltterapins metod. Det handlar om att terapeuten strävar efter att hålla sina egna antaganden, tankar och tolkningar åt sidan och i stället följa sin klient och uppmärksamma klienten på det som händer här och nu. Frågor till klienten handlar om hur i stället för varför och hjälper klienten att undersöka hur han/hon har det i världen.