Imagoterapi

 

Imago - relationsterapi.
Ett lärande om sig själv, sin partner och hur det är möjligt att leva i en djup, levande och meningsfull relation.
Imago Relationsterapi är en ny metod för att upprätta en fungerande dialog i ett förhållande. I hjärtat för metoden ligger att etablera trygghet, förtroende i relationen och att skapa kontakt.

Att leva i ett parförhållande är inte enkelt. Många av oss har heller inte bra förebilder för hur ett bra förhållande kan gestalta sig. Imago ger möjlighet att förstå hur en kärleksrelation utvecklas från förälskelse, till frustration och maktkamp för att sedan gå över till en djup, meningsfull kärleksrelation som består av trygghet, livslust och intimitet.

Imago = Bild
Imago är det latinska ordet för bild. Med Imago menas den omedvetna bild vi har inom oss av den partner vi söker. Bilden är sammansatt av tidiga erfarenheter, känslor och föreställningar från barndomen, som har utvecklats i samspel med våra nära och mest betydelsefulla omsorgspersoner.

Imagometoden bygger på teorin att vi undermedvetet möter just den partner vi gör för att vi på ett omedvetet plan önskar utvecklas och helas som människor. Partnern påminner både om positiva och negativa drag från våra första vårdnadshavare. Den bild vi bär inom oss utifrån hur vi blev bemötta som barn (kan även handla om tidigare kärleksrelationer) lever i oss och påverkar beteendet i våra relationer. Om båda parter kan bli medvetna om detta och är villiga att hjälpa varandra, i stället för att se motparten som den som försvårar ens liv, kan relationen bli till den perfekta miljön att utvecklas och hela gamla sår från tidigare viktiga relationer.

Den medvetna dialogen
I Imagoterapi lär sig paret ett nytt sätt att föra ett samtal. Samtalet förs i en strukturerad form där båda parterna får uttrycka sig och bli hörda. Dialogen blir till ett verktyg som paret kan använda även hemma efter terapin. Dialogen kan sammanfattas i tre steg; spegling (aktivt lyssnande), validering (förståelse, att den andres verklighet är begriplig) och empati (känslomässigt inkännande). Genom dessa tre steg försäkrar man att båda parter blir hörda, får bekräftelse för sin upplevelse och förståelse för sin verklighet. Terapeutens uppgift är att hålla strukturen, hjälpa paret att fördjupa innehållet och att så inkännande som möjligt leda paret till att verkligen mötas i en djup kontakt.

Uttrycka behov och beteendeförändring
Som en följd av förståelsen av sitt beteende uppmuntras parterna att uttrycka sina egentliga behov och önskningar på ett konstruktivt sätt, till skillnad mot att klaga över vad partnern inte förmår. De uppmanas också se hur de själva kan bidra till att en sådan förändring kan komma till stånd. Det räcker alltså inte med förståelsen utan båda parter måste aktivt ändra på något för att en förändring ska komma till stånd.

En bro över till den andre
Vi ”bygger en bro” på vilken vi kan gå över till vår partner och uppleva hans/hennes verklighet. Att vi är olika blir inte längre något som hotar relationen utan tvärtom något som förstärker attraktionen. Genom dialogen får vi kontakt med våra känslor och öppnar för nya sätt att vara tillsammans. Medvetenheten om varandras inre världar gör det också lättare att ge sin partner vad han/hon behöver. Att leva tillsammans med en annan människa i ett genuint mänskligt förhållande blir möjligt.